Prirodni plin

Od svih danas dostupnih fosilnih goriva, prirodni plin je najčišći izvor energije u smislu onečišćenja okoliša i sigurno će biti jedan od glavnih energenata sljedećih 20 do 30 godina. Predviđa se da će potrošnja prirodnog plina do 2025. godine dosegnuti 4,27*1018 m3 (151 trillion cubic feet), što je 70 % više u odnosu na potrošnju u 2001. godini kada je iznosila 2,55*1018 m3 (90 trillion cubic feet) (Lothe, 2005).

read more

CNG (SPP)

Stlačeni prirodni plin je poznat na engleskom jeziku kao Compressed Natural Gas (CNG), na njemačkom Ergas (Komprimiert Erdgas).

Stlačeni prirodni plin je prirodni plin u plinovitom stanju, pod visokim tlakom od oko p=220 bar,  na temperaturi υ=15 °C, što mu smanjuje volumen za oko 200 puta. Koristi se kao i prirodni plin, a radi smanjenog volumena pogodan je za pogon automobila gdje se koristi pod tlakom  u spremnicima vozila od p= 220 bar, kada gustoća SPP-a iznosi ρ= 145,47 kg/m3.

read more